Kleuterschool
K0 juf Rachel
K1 juf Sabrine juf Hilde
K2 juf Sofie
K3 juf Cindy
Sport (+ zwemmen in K3) meester Jelle
Lagere school
L1 juf Lies juf Nicky & juf June
L2 juf Evy juf Nicky
L3 juf Lisbet juf Rita &Meester Ben
L4 juf Aveline juf Rita & Meester Ben
L5 juf Fien juf AnnaMarie
L6 juf Lisa juf AnnaMarie
LO + Zwemmen meester Jelle

Media Anker : juf Lisbet

Taal Anker (KOALA test – taal integratietraject 3KK) : juf Cindy en …

Taalondersteuner in de kleuterschool : juf Hilde

Muzische leerkracht LS & muzo coach KS : juf Luna en juf June

Aanvangsbegeleiding : juf Lore , juf Sofie (Zorgco), juf Sofie (K2) en juf Fien

Secretariaatsmedewerker : juf Chiara

Zorgcoördinator kleuterschool én lagere school: juf Sofie

Bredeschool Coördinator : juf Hazel

Beleidsondersteuner : juf Lore

Directie : juf Sjouke